Spółdzielnia Socjalna JEDYNECZKA
Zastawie 38
16-400 Suwałki

STATUT ŻŁOBKA
Statut Żłobka Niepublicznego „ Jedyneczka” w Suwałkach

Żłobek działa w szczególności na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (Dz. U. z 2018r. poz.609, z późn. zm. ).
 2. Niniejszego Statutu.
 3. Innych przepisów prawa.

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1

 1. Żłobek “Jedyneczka” w Suwałkach , zwany dalej “ żłobkiem “ jest żłobkiem niepublicznym.
 2. Siedziba żłobka znajduje się w Suwałkach , przy ulicy Zastawie 38.
 3. Terenem , na którym żłobek realizuje swoje zadania jest miasto Suwałki.
 4. Organem założycielskim i prowadzącym żłobek jest Spółdzielnia Socjalna JEDYNECZKA.
 5. Nadzór nad żłobkiem sprawuje Prezydent Miasta Suwałk.
 6. Ustalona nazwa używana przez żłobek brzmi :

Żłobek Niepubliczny „ Jedyneczka”
w Suwałkach

Rozdział II
Cele i zadania żłobka
§2

 1. Żłobek sprawuje funkcję opiekuńczą , wychowawczą i edukacyjną nad dziećmi w wieku od 6 miesięcy do lat 3, w uzasadnionych przypadkach do lat 4.
 2. Żłobek realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa , w szczególności:
  a) zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
  b) troszczy się o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnianie im opieki, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych , zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
  c) wspomaga indywidualny rozwój i wczesną edukację dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju niepełnosprawności,
  d) troszczy się o rozwój umysłowy dziecka, budowanie systemu wartości , rozwijanie myślenia, mowy oraz zapoznanie z otaczającym środowiskiem i przyrodą,
  e) kształtuje postawy społeczne przez przyzwyczajanie dzieci do zgodnego współżycia i współdziałania w zespole rówieśników, budzi i rozwija uczucia przywiązania i życzliwości,
  f) rozwija wyobraźnię i wrażliwość estetyczną dzieci oraz ich uzdolnienia poprzez różne formy działalności plastyczno-technicznej i troskę o estetykę otoczenia,
  g)tworzy warunki do wczesnej nauki, dostosowując metody pracy do indywidualnych możliwości dzieci,
  h) współdziała z rodzicami / prawnymi opiekunami pełniąc wobec nich funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze:
  pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęcia wczesnej interwencji specjalistycznej
  udziela rzetelnej informacji o postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju
  uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań opiekuńczych , wychowawczych i edukacyjnych realizowanych w żłobku
  i) zapewnia dzieciom prawidłowe wyżywienie , przestrzeganie zasad higienicznych.
 3. Powyższe cele i zadania żłobek realizuje dostosowując metody i sposoby oddziaływania do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.
 4. Placówka realizując zaspakajanie potrzeb dziecka kieruje się w szczególności dobrem dziecka, potrzebą wyrównania deficytów rozwojowych, koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez kształcenie, rozwój zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych.

Rozdział III
Organizacja i warunki przyjmowania dzieci do żłobka
§3

 1. Zapisy do żłobka prowadzone są przez cały rok , przyjęcia dzieci odbywają się w miarę posiadania wolnych miejsc.
 2. Żłobek jest czynny 12 miesięcy w roku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. W żłobku sprawowana jest opieka dzienna od poniedziałku do piątku. Każde dziecko może przebywać w żłobku maksymalnie 10 godzin.
 4. Dzieci do grup zapisywane są według ich zbliżonego wieku oraz w oparciu o ich rozwój psychofizyczny.

§4

 1. Pierwszeństwo w przyjęciu do żłobka mają dzieci z rodzin wielodzietnych.
 2. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku, dyrektor żłobka może przyjąć na miejsce tego dziecka, na czas jego nieobecności inne dziecko, pod warunkiem, że nieobecność trwa dłużej niż 5 dni. W sytuacji, gdy dziecko przyjmowane jest na czas do 1 miesiąca nie jest wymagane podpisanie umowy o świadczenie usług przez żłobek, pod warunkiem uiszczenia przez rodzica opłaty za pobyt w żłobku z góry. Natomiast w przypadku przyjęcia dziecka na czas nieobecności innego dziecka dłuższej niż 1 miesiąc wymagane jest podpisanie umowy na czas wskazany przez dyrektora.

§5

 1. Warunkiem przyjęcia dziecka do żłobka jest:
  • złożenie wniosku zgłoszenia dziecka do żłobka,
  • podpisanie umowy cywilno-prawnej (zwanej dalej umową),
  • terminowe wpłacenie wpisowego.

Zgłoszenie przesłane przez stronę internetową pozwala wpisać dziecko na listę dzieci oczekujących do przyjęcia do żłobka. Rodzic ma obowiązek uzupełnienia tych danych przed podpisaniem umowy. Rozwiązanie świadczenia usługi następuje w przypadkach przewidzianych umową.

2. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci ze żłobka:

 • dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane ze żłobka osobiście przez rodziców/opiekunów prawnych, bądź inne osoby wskazane na piśmie,
 • pisemne upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko, nr telefonu osoby wskazanej przez rodziców /opiekunów prawnych. Upoważnienie takie może być udzielone wyłącznie osobom pełnoletnim,
 • dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości,
 • rodzice/opiekunowie prawni przejmują odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka odbieranego ze żłobka przez upoważnioną przez nich osobę,
 • żłobek może odmówić wydania dziecka osobie będącej w stanie nietrzeźwym,
 • wniosek rodzica/opiekuna prawnego dotyczące zakazu odbierania dziecka przez drugiego z rodziców/opiekunów prawnych musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

§6

 1. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek przyprowadzać dziecko zdrowe. Dziecko chore nie będzie przyjmowane do żłobka.
 2. W przypadku gdy dziecko zachoruje na terenie żłobka, rodzic zostanie natychmiast poinformowany przez personel i ma obowiązek odebrać dziecko w ciągu 1 godziny. Jeśli nie odbierze dziecka w wyznaczonym terminie, a stan zdrowia dziecka będzie wymagał pomocy lekarskiej opiekun wezwie pomoc lekarską. Personel żłobka nie podaje dzieciom lekarstw.

§7

W czasie pobytu dziecka w żłobku opiekunka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym.

§8

Dzieci zapisane do żłobka mogą korzystać z czterech posiłków dziennie:
śniadania, obiadu (I i II dania), podwieczorku.

Rozdział IV
Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w żłobku

§9

 1. Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku określa umowa cywilno-prawna, zawierana pomiędzy Spółdzielnią Socjalną JEDYNECZKA reprezentowaną przed Zarząd a rodzicem/opiekunem prawnym dziecka.
 2. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku rodzicom/opiekunom prawnym dziecka nie przysługuje zwrot opłat za pobyt .

Rozdział V
Zasady udziału rodziców/opiekunów prawnych w zajęciach prowadzonych w żłobku

§10

 1. Rodzic/opiekun prawny może uczestniczyć w codziennych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych i adaptacyjnych, prowadzonych przez żłobek, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z opiekunką danej grupy.

Rozdział VI
Organy żłobka

§11

Organami żłobka są:

 1. Założyciel – Spółdzielnia Socjalna JEDYNECZKA reprezentowana przez Zarząd
 2. Dyrektor żłobka

§12

Do zadań założycieli należy:

 • nadzór i koordynacja zgodności realizowanych przez żłobek celów z założeniami statutu żłobka
 • podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu żłobka,
 • zatrudnianie i zwalnianie dyrektora żłobka, opiekunów ,
 • stała współpraca z dyrektorem żłobka,
 • obsługa administracyjna i finansowo-księgowa żłobka,
 • ustalanie wysokości opłat na dany rok, w tym wysokości czesnego, opłat za ewentualne dodatkowe zajęcia dla dzieci ,
 • przyjmowanie oraz skreślanie dziecka z listy uczęszczających do żłobka zgodnie z ustalonymi w statucie zasadami oraz zawieranie umów cywilno-prawnych z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci dotyczących korzystania z usług żłobka.

Do zadań dyrektora żłobka należy:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczo -wychowawczą, zdrowotną oraz
  merytoryczną żłobka.
 2. Reprezentowanie żłobka na zewnątrz.
 3. Opracowanie dokumentacji pedagogicznej – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy żłobkowej oraz innych obowiązujących dokumentów prawnych.
 4. Zapewnienie dzieciom oraz pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w żłobku.
 5. Ustalenie ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców ( prawnych opiekunów ).
 6. Przygotowanie arkusza organizacji pracy placówki.
 7. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych opiekunów.
 8. Sprawowanie opieki nad dziećmi oraz tworzenie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
 9. Współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę żłobka.
 10. Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji żłobka.
 11. Zarządzanie żłobkiem wykonując inne zadania przewidziane dla jego stanowiska przepisami prawa oraz podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych pracownikom żłobka.

Rozdział VII
Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów prawnych dziecka

§13

 1. Rodzice (prawni opiekunowie),dyrektor i opiekunowie współdziałają ze sobą w celu skutecznego oddziaływania opiekuńczego, edukacyjnego i wychowawczego na dziecko oraz określania drogi jego indywidualnego rozwoju.
 2. Formy współdziałania to:
  • zebrania ogólne i grupowe,
  • kontakty indywidualne z dyrektorem i opiekunami,
  • imprezy i uroczystości połączone z prezentacją umiejętności artystycznych dzieci,
  • spotkania integracyjne, festyny.
 3. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:
  • znajomości założeń i zadań wynikających z realizacji programu wychowania i programu rozwoju placówki,
  • uzyskiwania od opiekuna rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego dziecka, postępów edukacyjnych, wychowawczych, prezentowanych postaw społecznych,
  • uzyskiwania od nauczycieli porad i wskazówek odnośnie przyczyn trudności wychowawczych i sposobów udzielania dziecku wsparcia,
  • udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości w żłobku, imprez, wycieczek, spacerów i innych,
  • wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć, oraz poziomu prowadzonych zajęć dodatkowych,
  • ubezpieczenia swoich dzieci, za pośrednictwem placówki od następstw nieszczęśliwych wypadków, ponosząc jednocześnie koszty tego ubezpieczenia.
 4. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek:
  • przestrzegać zawartej z organem prowadzącym umowy o świadczenie usług w żłobku oraz postanowień statutu żłobka,
  • ściśle współpracować z opiekunem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i ustalania drogi indywidualnego rozwoju,
  • przyprowadzać i odbierać dziecko z placówki przez rodziców lub pisemnie upoważnioną przez nich osobę , która jest zobowiązana okazać przy odbiorze dziecka dowód tożsamości; rodzice/prawni opiekunowie przejmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez upoważnioną przez siebie osobę,
  • przyprowadzać do żłobka wyłącznie dzieci zdrowe jak również przedstawiać na prośbę dyrektora lub opiekuna zaświadczenie lekarskie potwierdzające, iż dziecko jest zdrowie i może uczęszczać do żłobka,
  • informować o przyczynach nieobecności dziecka w żłobku oraz niezwłocznie zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych a także zgłaszać opiekunowi niedyspozycje dziecka zarówno fizyczne jak i psychiczne,
  • na bieżąco informować opiekuna o zmianach adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego,
  • odbierać dziecko w godzinach funkcjonowania żłobka.
 5. W żłobku może zostać utworzona rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do żłobka. Wewnętrzną strukturę i tryb działania rady określa Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Rozdział VIII
Zasady skreślania dziecka z listy wychowanków
§14

Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez organ założycielski – prowadzący żłobek w szczególności, gdy rodzice(prawni opiekunowie):
a) nie przestrzegają postanowień obowiązującego w placówce statutu żłobka i obowiązujących w placówce procedur,
b) nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania obowiązujących w placówce opłat na zasadach zawartych w niniejszym statucie i zawartej umowie,
c) zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno-wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci w placówce,
d) nie zgłosili dyrektorowi lub opiekunowi prowadzącemu grupę powodu nieobecności dziecka trwającej ponad 14 dni, a także wówczas gdy nastąpił brak współpracy pomiędzy rodzicami/prawnymi opiekunami a pracownikami pedagogicznymi żłobka w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie opieki i wychowania dziecka,
e) dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci, po konsultacji z opiekunami i dyrektorem.

Rozdział IX
Zasady odpłatności
§15

 1. Odpłatność za pobyt dziecka w żłobku składa się z:
  • opłaty wpisowej – jednorazowa opłata nie podlegająca odpisom oraz zwrotom w przypadku rezygnacji z usług placówki,
  • opłaty stałej – nie podlegającej zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w placówce,
  • opłaty za wyżywienie – podlega odliczeniu w przypadku poinformowania o nieobecności dziecka do określonego w umowie czasu.
 2. Składniki opłat i ich wysokość ustala co roku na rok organ prowadzący.
 3. Opłatę wpisową uiszcza się po podpisaniu umowy na nr konta bankowego wskazany w umowie, a najpóźniej do dniu rozpoczęcia opieki w żłobku.
 4. Opłatę stałą oraz opłatę za wyżywienie dziecka należy uiszczać do dnia 10 każdego miesiąca „z góry” na nr konta bankowego organu prowadzącego żłobek, tj. Spółdzielni Socjalnej JEDYNECZKA.

Rozdział X
Postanowienia końcowe

§16

 1. Regulaminy o charakterze wewnętrznym obowiązujące w placówce nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
 2. Statut nadaje organ prowadzący – Spółdzielnia Socjalna JEDYNECZKA
 3. Zmian w statucie dokonuje Zarząd Spółdzielni Socjalnej JEDYNECZKA.
 4. Żłobek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej regulują odrębne przepisy.
 6. Prowadzenie żłobka ma charakter działalności opiekuńczo –wychowawczej.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego.
 8. Statut wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru, a każda jego zmiana z dniem podjęcia uchwały w tej sprawie przez Zarząd Spółdzielni Socjalnej JEDYNECZKA.
 9. Żłobek podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez Prezydenta Miasta Suwałki.
 10. Organ prowadzący zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym statucie bez wcześniejszego informowania stron. Jeśli owe zmiany wymuszą konieczność wprowadzenia zmian w dotychczas podpisanych umowach, strony zostaną o tym fakcie poinformowane odpowiednio wcześniej.
 11. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 21.10.2019 roku.