RODO

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Spółdzielnia Socjalna JEDYNECZKA ul. Zastawie 38, 16-400 Suwałki

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej RODO, niniejszym informujemy Cię, że:

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz dane osobowe Twojego dziecka.
 2. Administratorem danych osobowych jest:

Spółdzielnia Socjalna JEDYNECZKA, ul. Zastawie 38, 16-400 Suwałki, tel. 512 699 298, e-mail: jedyneczka.suwalki@wp.pl reprezentowana przez Prezesa Zarządu.

 1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych i Twojego dziecka:

Podstawąprzetwarzania danych osobowych (oprócz ustawowego obowiązku) jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz dane osobowe Twojego dziecka w następujących celach:

 • w celu realizacji w sposób właściwy zawartej przez Ciebie z nami umowy opieki nad dzieckiem.
 • w celu realizacji ustawowych zadań określonych w Ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
 • w celach archiwalnych dla zabezpieczania informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem .
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem.
 • w celu promocji i informacji o wydarzeniach w żłobku.
 1. Kategorie danych osobowych, które przetwarzamy:

● Imię i nazwisko

● Imię i nazwisko Twojego dziecka, jego miejsce i datę urodzenia

● Adres zamieszkania Twojego dziecka i Twój

● Numer telefonu, adres mail

● PESEL Twojego dziecka i Twój

● Miejsce pracy/pobierania nauki

● Wizerunek dziecka i Twój wizerunek – po wyrażeniu zgody

● Dane o stanie zdrowia dziecka ( alergie, diety, choroby, choroby stałe, itp.) – po wyrażeniu zgody

 1. Odbiorcy danych osobowych:

Twoje dane osobowe oraz dane osobowe Twojego dziecka mogą być udostępniane: firmie księgowej, prawniczej, informatycznej współpracującej z Administratorem, towarzystwom ubezpieczeniowym, organom administracji publicznej wynikających z obowiązku udostępnienia na podstawie odrębnych przepisów prawa, fotografowi – na podstawie Twojej odrębnej zgody.

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych oraz danych Twojego dziecka poza teren Unii Europejskiej.

 1. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe i dane Twojego dziecka pozyskane dla realizacji zawartej przez Ciebie z nami umowy opieki nad dzieckiem przechowywane i przetwarzane będą przez czas trwania umowy i okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym umowa uległa rozwiązaniu.

 1. Twoje prawa:

Przysługuje Ci:

 • Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • Prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych
 • Prawo do usunięcia danych
 • Ograniczenia przetwarzania danych
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO, skargę należy wnieść do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

● Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i danych Twojego dziecka, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Informujemy, iż dane osobowe zawarte w umowie są niezbędne do realizacji umowy. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w umowie kontynuowanie umowy nie będzie możliwe. Zaś wyrażenie bądź cofnięcie zgody na przetwarzanie danych tj. wizerunek dziecka i Twój dla celów marketingu nie jest konieczne dla realizacji umowy.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail: jedyneczka.suwalki@wp.pl lub udaj się do naszego biura, Spółdzielnia Socjalna JEDYNECZKA, ul. Zastawie 38, 16-400 Suwałki